СЕРТИФИКАТИ

Ветроходна академия Кор Кароли предлага чрез лицензирана фирма (подизпълнител) провеждане на курсове в съответствие с Националните стандарти на ИА „Морска Администрация” за  различни категории морски лица. Тематичните планове и програми са съставени в съответствие с допълнението на глава XI -2 към Конвенцията SOLAS 74, ISPS Code , методическите препоръки на съответните IMO Model курсове, поправките на STCW Code (от Манила 2010), изискванията на Европейския съюз и на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България.

Наименование на курса Анотация на курса
1. Офицер по сигурността на кораба

Ship Security officer

Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на кораби от морския флот.
2. Компетентност на морските лица, изпълняващи задължения, свързани със сигурността на кораба

Proficiency for seafarers with designated security duties              

Курсът е задължителен за всички морски лица, работещи на кораби от морския флот, попадащи под обхвата на ISPS Code , които при изпълнение на своите задължения са натоварени и със задълженията за постигане на сигурност на кораба.
3. Елементарни познания за сигурността на кораба            

Proficiency in Security Awareness

Курсът е задължителен за всички морски лица от изпълнителско ниво, и всички останали лица извън тези от лицата от управленско и оперативно ниво (включително стажанти), работещи на кораби, попадащи под обхвата на ISPS Code , които нямат преки задължения за постигане на сигурност на кораба.
4. Опазване на околната среда                      

Marine Environmental Awareness

 

 

Курсът е фокусиран върху присъствието на човешкия фактор в опазването на околната среда и е предназначен за обучение, стимулиране  в тази насока на морските лица, притежаващи  квалификация вахтен помощник капитан и по-висока, вахтен механик и по-висока и електромеханик. Този курс стимулира морските лица да имат по-позитивна, по-активна роля и по-голяма отговорност в опазването на околната среда.
5. Курс за инструктори           

Training Course for Іnstructors

 

Курсът е предназначен за преподаватели в морски учебни заведения, морски офицери и служители в системата на морския и речния транспорт и администрация, на които им прeдстои или извършват обучение и подготовка на различни категории морски лица.
6. Курс за оценители                   Seafarers’ Assessment,   Examination and Certification

  

Курсът е предназначен за преподаватели в морски учебни заведения, морски офицери и служители в системата на морския и речния транспорт и администрация, на които им прeдстои или извършват обучение, подготовка, оценяване, освидетелстване и изпитване на различни категории морски лица.  
7. Специализирано обучение за екипажи напътнически кораби (вкл.и за екипажи на РО-РО пътнически кораби) (Specialized Training for Personnel on Passenger Ships incl. RO-RO Passenger Ships)

 

Курсът отговаря на изискванията на Правило V/2 на конвенцията STCW’78, както е изменена и Раздел А-V/2 от Кодекса STCW’78 за запознаване с конструктивните и експлоатационните изисквания за безопасност на пътнически кораб (вкл. ро-ро пътниче ски кораб), за подготовката на екипажа на пътнически кораб (вкл. ро-ро пътнически кораб) за безопасно управление на  неорганизирани групи от хора в аварийни ситуации и т.н. 

 Входни стандарти:     

Обучаемите трябва да отговарят на следните изисквания:

–        да имат най-малко основно образование;

–        да са здравословно годни – подтвърдено с медицинско свидетелство;

–        да имат навършени 16 години;

–        да са преминали обучение по въпросите на безопасността в съответствие с правило VІ/1 Табл. А-VІ/1-1, А-VІ/1-2, А-VІ/1-3, А-VІ/1-4 от конвенцията STCW’78 както е изменена-последното не важи за т.9

8. Водач на кораб до 40 БТ по море                                      

Skipper up to 40 GT

 

Курсът е предназначен за подготовка на лица за придобиване на сертификат „Водач на плавателен съд до 40 бруто тона на море”, с който ще могат да управляват катер, лодка и яхта до 40 бруто тона и ще могат да работят на кораби в международно плаване като мояци.                                            

Входни стандарти:

–        навършени 18 години;

–        основно образование;

–        здравословна годност (потвърдено с медицинско свидетелство, издадено от одобрено от МТИТС медицинско заведение.) и да могат да плуват.

9. Подготовка на водач на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда съгл. Чл.44 т.4 от Наредба №6

 

Обучението в курса е предназначено за лица, които ще изпълнават длъжност „Водач на кораб до 40 бруто тона, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда”, както е определено в Наредба №6 за компетенстност на морските лица в РБългария.

Входни стандарти:

Кандидатите за участие в курса трябва да отговарят на следните условия:

–        да притежават валидно свидетелство за правоспособност „Водач на кораб до 40БТ”;

–        да са на възраст над 20 години;

–        да са преминали   курс „Управление на тълпата на борда на пътнически кораб” (Пр.V/2, т.4,  А-V/2 т.1 на Конвенцията STCW)- виж т.7

–        да са здравословно годни, потвърдено чрез медицинско свидетелство, издадено от упълномощено медицинско заведение;

–        да притежават плавателен стаж най-малко 12 месеца като „Водач на кораб до 40 БТ”, извършвал сезонен превоз на хора с до 12 души на борда;