СЕРТИФИКАТИ

Ветроходна академия Кор Кароли предлага чрез лицензирана фирма (подизпълнител) провеждане на курсове в съответствие с Националните стандарти на ИА „Морска Администрация” за  различни категории морски лица. Тематичните планове и програми са съставени в съответствие с допълнението на глава XI -2 към Конвенцията SOLAS 74, ISPS Code , методическите препоръки на съответните IMO Model курсове, поправките на STCW Code (от Манила 2010), изискванията на Европейския съюз и на Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България.

Наименование на курса Анотация на курса Цена:
Продължителност
1. Офицер по сигурността на кораба

Ship Security officer

Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на кораби от морския флот. 150 лева
2 дни
2. Компетентност на морските лица, изпълняващи задължения, свързани със сигурността на кораба

Proficiency for seafarers with designated security duties              

Курсът е задължителен за всички морски лица, работещи на кораби от морския флот, попадащи под обхвата на ISPS Code , които при изпълнение на своите задължения са натоварени и със задълженията за постигане на сигурност на кораба. 140 лева
2 дни 
3. Елементарни познания за сигурността на кораба            

Proficiency in Security Awareness

Курсът е задължителен за всички морски лица от изпълнителско ниво, и всички останали лица извън тези от лицата от управленско и оперативно ниво (включително стажанти), работещи на кораби, попадащи под обхвата на ISPS Code , които нямат преки задължения за постигане на сигурност на кораба. 70 лева
1 ден 
4. Опазване на околната среда                      

Marine Environmental Awareness

 

 

Курсът е фокусиран върху присъствието на човешкия фактор в опазването на околната среда и е предназначен за обучение, стимулиране  в тази насока на морските лица, притежаващи  квалификация вахтен помощник капитан и по-висока, вахтен механик и по-висока и електромеханик. Този курс стимулира морските лица да имат по-позитивна, по-активна роля и по-голяма отговорност в опазването на околната среда. 70 лева
2 дни 
5. Курс за инструктори           

Training Course for Іnstructors

 

Курсът е предназначен за преподаватели в морски учебни заведения, морски офицери и служители в системата на морския и речния транспорт и администрация, на които им прeдстои или извършват обучение и подготовка на различни категории морски лица. 300 лева
6 дни
6. Курс за оценители                   Seafarers’ Assessment,   Examination and Certification

  

Курсът е предназначен за преподаватели в морски учебни заведения, морски офицери и служители в системата на морския и речния транспорт и администрация, на които им прeдстои или извършват обучение, подготовка, оценяване, освидетелстване и изпитване на различни категории морски лица.   350 лeвa

7 дни

7. Специализирано обучение за екипажи напътнически кораби (вкл.и за екипажи на РО-РО пътнически кораби) (Specialized Training for Personnel on Passenger Ships incl. RO-RO Passenger Ships)

 

Курсът отговаря на изискванията на Правило V/2 на конвенцията STCW’78, както е изменена и Раздел А-V/2 от Кодекса STCW’78 за запознаване с конструктивните и експлоатационните изисквания за безопасност на пътнически кораб (вкл. ро-ро пътниче ски кораб), за подготовката на екипажа на пътнически кораб (вкл. ро-ро пътнически кораб) за безопасно управление на  неорганизирани групи от хора в аварийни ситуации и т.н. 

 Входни стандарти:     

Обучаемите трябва да отговарят на следните изисквания:

–        да имат най-малко основно образование;

–        да са здравословно годни – подтвърдено с медицинско свидетелство;

–        да имат навършени 16 години;

–        да са преминали обучение по въпросите на безопасността в съответствие с правило VІ/1 Табл. А-VІ/1-1, А-VІ/1-2, А-VІ/1-3, А-VІ/1-4 от конвенцията STCW’78 както е изменена-последното не важи за т.9

150 лева               

2 дни

8. Водач на кораб до 40 БТ по море                                      

Skipper up to 40 GT

 

Курсът е предназначен за подготовка на лица за придобиване на сертификат „Водач на плавателен съд до 40 бруто тона на море”, с който ще могат да управляват катер, лодка и яхта до 40 бруто тона и ще могат да работят на кораби в международно плаване като мояци.                                            

Входни стандарти:

–        навършени 18 години;

–        основно образование;

–        здравословна годност (потвърдено с медицинско свидетелство, издадено от одобрено от МТИТС медицинско заведение.) и да могат да плуват.

350 лева
12-15 дни
9. Подготовка на водач на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда съгл. Чл.44 т.4 от Наредба №6

 

Обучението в курса е предназначено за лица, които ще изпълнават длъжност „Водач на кораб до 40 бруто тона, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда”, както е определено в Наредба №6 за компетенстност на морските лица в РБългария.

Входни стандарти:

Кандидатите за участие в курса трябва да отговарят на следните условия:

–        да притежават валидно свидетелство за правоспособност „Водач на кораб до 40БТ”;

–        да са на възраст над 20 години;

–        да са преминали   курс „Управление на тълпата на борда на пътнически кораб” (Пр.V/2, т.4,  А-V/2 т.1 на Конвенцията STCW)- виж т.7

–        да са здравословно годни, потвърдено чрез медицинско свидетелство, издадено от упълномощено медицинско заведение;

–        да притежават плавателен стаж най-малко 12 месеца като „Водач на кораб до 40 БТ”, извършвал сезонен превоз на хора с до 12 души на борда;

150 лева

2 дни