НОВИНИ

Финансираща програма: Иновации и конкурентоспособност
Договор №: BG16RFOP002-2.073-1711-C01
Период на изпълнение: 26.06.2020 – 26.09.2020
Продължителност: 3 месеца
Обща стойност: 4 700 лева

Бенефициент: ВЕТРОХОДНА АКАДЕМИЯ КОР КАРОЛИ ЕООД

За проекта:

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се осъществява с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Основните цели на проекта са:

  • Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на микро и малки предприятия;
  • Запазване на работните места;
  • Подкрепа за запазване на най-малките икономически единици, които са засегнати от пандемията и нямат ресурс да продължат да функционират;

Резултати:

Постигнат положителен ефект при справяне с икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Запазени са работните места на служителите на предприятието.

Продължаване дейността на предприятието, благодарение на получената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.